Zákony, vyhlášky, ve znění k 29.1.2020

Zpět na hlavní stránku

Nejdůležitější právní předpisy pro školství ve formátech docx, nebo PDF

 

Věstníky MŠMT nadále nezveřejňuji, protože mají nulový informační obsah.

1990    Zákon č. 120/1990 Sb., o vztazích mezi odbory a zaměstnavatelem
 
1991    Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání
1999    Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
     Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí 
2000     Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích
     Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
     Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
2001    Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
     Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky
   

 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

2002    Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních
  FKSP  Vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP
2004    Vyhláška č. 137/2004  Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
     Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
     Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
   ŠZ  Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
  ZPP  Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 
2005  VOŠ  Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání
     Vyhláška č.12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
   Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání
   Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
   Vyhláška č. 15/2005 Sb., o náležitostech výročních zpráv
     Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
   ČŠI  Vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti
   Vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách
   Vyhláška 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou  zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem
   Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání
   Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
     Vyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání
     Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
  ZUŠ  Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základních uměleckých školách
     Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
     Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
     Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o rozsahu vyučovací činnosti
     Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
     Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních
     Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce
   DVPP  Vyhláška č. 317/2005 Sb., o DVPP a kariérním růstu
     Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky
     Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
2006    Vyhláška č. 60/2006 Sb., o psychické způsobilosti pedagogických pracovníků
  ZP  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
     Vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních
     Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy
     Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
2007    Vyhláška č. 263/2007 Sb., pracovní řád
2009     Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
     Zákon č. 198/2009 Sb.o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
     Vyhláška č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí
2010    Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., katalog prací  
     Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci
2011    Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
2012    Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole
     Vyhláška č. 259/2012 Sb., o spisové službě
2013    Vyhláška č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách
2014  

 Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině  

     Vyhláška č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí
2015  

 Vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání

2016  

 Vyhláška č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

     Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
2017  

 Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

   

 Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

     Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
2018    Nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky
     Vyhláška č. 161/2018 Sb., o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení
   

 Vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech

2019    Zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
     Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
     

 

 

Zpět na hlavní stránku